Algemene Voorwaarden

Inzamelaars van Recyclebare Restprodukten Het Rietveld 55A 7321 CT Apeldoorn Tel. 0341 - 35 57 60 IBAN: NL80 INGB 0657 9055 42 BIC: INGBNL2A E-mail: facturen@eurovet-putten.nl Ingeschreven bij de K.v.K. voor de Veluwe en Twente onder nr. 08067399. OB nr. NL 0087.54.913.B.01 Op alle transacties met Eurovet B.V. zijn de Algemene Voorwaarden als gedeponeerd bij de K.v.K. te Enschede op 3 april 2002 onder nr. 08067399 van toepassing.

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Eurovet: de besloten vennootschap Eurovet B.V.;
b. wederpartij: opdrachtgever, afnemer of aanbieder en elke andere contractuele wederpartij van Eurovet;
c. kostprijsbepalende factoren: inkoopprijzen, lonen, sociale lasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, invoerrechten, belastingen, heffingen en rechten, alsmede alle andere kosten die de prijs van de door Eurovet geleverde zaken en diensten mede bepalen.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Eurovet worden gesloten. Eurovet wijst nadrukkelijk andere algemene voorwaarden af, voor zover deze met de door Eurovet gebruikte algemene voorwaarden in strijd zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen
Alle offertes of aanbiedingen zijdens Eurovet zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

Artikel 4. Bevestiging
Ingeval een overeenkomst door Eurovet schriftelijk wordt bevestigd, wordt deze geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig die bevestiging, tenzij binnen drie dagen na verzending van zodanige bevestiging daartegen door de wederpartij wordt geprotesteerd.

Artikel 5. Prijzen en tarieven
5.1 Alle door Eurovet in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele heffingen en rechten, tenzij anders is vermeld.
5.2 Eurovet is gerechtigd de overeengekomen prijs eenzijdig te verhogen, wanneer de factoren die de kostprijs bepalen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gewijzigd.
5.3 Indien de in het vorige lid bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden binnen acht dagen na de aankondiging van de prijsverhoging.

Artikel 6. Betaling
6.1 Tenzij door Eurovet anders is vermeld, is de betaaltermijn binnen 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
6.2 De wederpartij is niet bevoegd tot verrekening van factuurbedragen met enige vordering die zij op Eurovet mocht hebben.
6.3 Eurovet is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, dan wel voor het nakomen van opeisbare betalingsverplichtingen contante betaling te verlangen.
6.4 Iedere betaling door de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door Eurovet gemaakte administratiekosten en/ of invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
6.5 Indien betaling niet binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
6.6 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen integraal voor rekening van de wederpartij. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 100,=.
6.7 Eurovet is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
6.8 Indien op rekening wordt geleverd, dan is de wederpartij gebonden aan de boekingen van Eurovet , en wel in die zin dat de boekingen tussen hen als juist hebben te gelden, behoudens tegenbewijs.
6.9 Het factuurbedrag kan door Eurovet worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste 1%. De wederpartij is alsdan gerechtigd voornoemde toeslag op de factuur in mindering te brengen indien de factuur binnen 14 dagen wordt voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij gehouden de kredietbeperkingstoeslag benevens het factuurbedrag te voldoen.

Artikel 7. Levering
7.1 Voor zover door Eurovet levertijden worden opgegeven, zijn deze vrijblijvend en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 Door Eurovet wordt franco aan huis geleverd c.q. afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 De eigendom van het geleverde gaat over op het moment dat feitelijke levering plaatsvindt, tenzij anders is overeengekomen.
7.4 De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat silo’s en/of andere opslagplaatsen waar Eurovet de af te leveren zaken dient te laden of te lossen, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
7.5 De wederpartij is verplicht uitsluitend zaken ter levering aan te bieden die voldoen aan de wettelijke normen die ter plaatse gelden voor de levering waaromtrent Eurovet en de wederpartij overeenstemming hebben dan wel voor de toepassing die aan het geleverde zal worden gegeven, tenzij deze toepassing aan de wederpartij niet bekend kon zijn.
7.6 De wederpartij is verplicht aan Eurovet opgave te doen van de aard en eigenschappen -waaronder de voor de eindverwerking relevante fysische kenmerken en chemische samenstelling - van het door haar geleverde. Desgevraagd dient voor deze opgave gebruik te worden gemaakt van een daartoe door Eurovet aan haar te verstrekken acceptatievragenformulier.
7.7 De wederpartij is daarenboven verplicht Eurovet tijdig en volledig te informeren omtrent de aard en eigenschappen van de zaken die aan Eurovet worden geleverd, voor zover deze afwijken van hetgeen tussen partijen is overeengekomen.
7.8 Voor zover het geleverde eigenschappen bezit die op grond van de vorige leden aan Eurovet gemeld hadden dienen te worden, vrijwaart de wederpartij Eurovet voor alle aansprakelijkheid die uit deze eigenschappen voortvloeit.
7.9 Eurovet is niet gehouden zelf enig onderzoek naar de eigenschappen van het geleverde in te stellen of te doen stellen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8. Conformiteit
8.1 Tussen Eurovet en de wederpartij als afnemer staat vast dat het door Eurovet geleverde afvalstoffen betreft die van derden betrokken zijn en waarvan de aard en samenstelling wisselend zijn en die mogelijk verontreinigd zijn door c.q. met productvreemde bestanddelen.
8.2 Voor zover ten aanzien van levering door Eurovet afspraken zijn gemaakt met betrekking tot specifieke eigenschappen van te leveren zaken, dan gelden de aldus overeengekomen waarden als streefwaarden.
Afwijkingen in eigenschappen en samenstelling van het geleverde ten opzichte van deze streefwaarden kunnen geen aanleiding vormen voor ontbinding van de overeenkomst. Eurovet aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van afwijkingen ten opzichte van deze streefwaarden.
8.3 Indien de wederpartij meent dat het door Eurovet geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient daaromtrent op straffe van verval van rechten schriftelijk binnen zeven dagen na aflevering melding aan Eurovet te worden gedaan.
8.4 Ingeval van een melding als bedoeld in het vorige lid is de wederpartij gehouden het geleverde ongebruikt, onvermengd en onbewerkt op een daartoe geschikte plaats op te slaan. Eurovet is steeds gerechtigd op haar eigen kosten een bemonstering door een door Eurovet aan te wijzen beëdigd monsternemer te laten plaatsvinden. De wederpartij zal hieraan alle noodzakelijke medewerking verlenen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.5 Eurovet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van eigenschappen van het door haar geleverde die aan haar ten tijde van de levering onbekend waren.
9.6 Eurovet aanvaardt, behoudens het in het volgende lid bepaalde, geen aansprakelijkheid voor enige bedrijfs-, verlet- of letselschade of gevolgschade anderszins van de wederpartij, diens personeel of derden, ten gevolge van enig gebrek aan door haar geleverde zaken. Overigens aanvaardt Eurovet geen aansprakelijkheid voor schade van de wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van personeel in dienst van Eurovet of van door Eurovet ingeschakelde tussenpersonen of hulppersonen.
9.7 De aansprakelijkheid van Eurovet , alsmede die van de door haar ingeschakelde tussenpersonen en hulppersonen, zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag waarop ingevolge de door haar afgesloten verzekering aanspraak kan worden gemaakt.
9.8 Ongeacht of de eigenschappen van het geleverde volledig aan Eurovet en de wederpartij bekend zijn, aanvaardt Eurovet geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van chemische reacties die in het geleverde mochten ontstaan c.q. ontstaan door contact van het geleverde met andere stoffen.

Artikel 10. Overmacht en annulering
10.1 Eurovet is gerechtigd in geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat, met dien verstande dat na een aanvankelijk besluit tot opschorting alsnog tot gehele of gedeeltelijke ontbinding kan worden overgegaan.
10.2 Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen door Eurovet zijn opgeschort langer duurt dan zes maanden, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding op Eurovet rust, echter met inachtneming van het hierna bepaalde.
10.3 Indien Eurovet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11. Ontbinding
11.1 Eurovet heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en renten, indien de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van de wederpartij, de wederpartij een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, de wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen, een aanvraag tot faillietverklaring tegen of door de wederpartij wordt ingediend, zich overigens omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Eurovet in ernstige mate verminderen of in gevaar brengen.
11.2 Onder de in het eerste lid bedoelde omstandigheden zal Eurovet steeds gerechtigd zijn om haar eigendommen die zich onder de wederpartij mochten bevinden, weer onder zich te nemen.
11.3 De wederpartij is verplicht Eurovet in dat verband alle medewerking te verlenen, met name door Eurovet c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijfsterrein en alle andere door wederpartij gebruikte ruimten te (doen) verlenen. De wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.
11.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Eurovet verrichte prestaties en heeft Eurovet onverkort recht op betaling van de door Eurovet reeds verrichte prestaties, voor zover aan de orde.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen partijen, worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle. Eurovet blijft echter bevoegd naar haar vrije keuze de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht bevoegde rechter.

© Copyright 2011-2023 Eurovet Putten. All Rights reserved | Algemene Voorwaarden | Sitemap | Realisatie : VitalBiz.nl